පරිවරණය කළ බූට්ස්

  • 8" Insulated Boots

    8 "පරිවරණය කළ බූට්ස්

    දළ විශ්ලේෂණය ක්ෂණික තොරතුරු සම්භවය ඇති ස්ථානය: ෂින්ජියැන්ග්, චීනයේ ආදර්ශ අංකය: ටීඑක්ස් 144 ඉහළ ද්‍රව්‍යය: අව්‍යාජ ලෙදර් පිටත ද්‍රව්‍යය: රබර් වර්ගය: ආරක්ෂිත සපත්තු සැපයුම් හැකියාව
  • insulated boots

    පරිවරණය කළ බූට්ස්

    දළ විශ්ලේෂණය ක්ෂණික තොරතුරු සම්භවය ඇති ස්ථානය: ටියැන්ජින්, චීනයේ වෙළඳ නාමය: OEM ආදර්ශ අංකය: CO-209A මිඩ්සෝල් ද්‍රව්‍ය: EVA වාරය: ශීත විලාසිතාව: පරිවරණය කළ බූට්ස් පිටත ද්‍රව්‍ය: රබර් ලයිනිං මැටරි ...